top of page
  • รูปภาพนักเขียนnsc srw

กิจกรรม Humanitas มนุษย์-นิทรรศน์ ครั้งที่ 1


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะ สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการทำงาน และการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยในระดับปริญญาตรี ได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร มีนักศึกษากว่า 3,000 คน ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ของอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้ทำมาโดยตลอด โดยพร้อมที่จะนําเสนอ/เผยแพร่ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตภาคเหนือได้รับทราบ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ระหว่าง ครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและนักเรียน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม จากเหตุผลดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงการ มนุษยศาสตร์วิชาการ โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรม หลักสูตร การเรียนการสอน และทักษะต่างๆ ในอนาคตทางด้านมนุษยศาสตร์ ของอาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

โครงการมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. การรับสมัครได้ถูกประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Facebook โครงการ ฯ Facebook คณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงการส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียนในภาคเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับมัธยมทั่วประเทศ โดยแบ่งประเภทของนักเรียนที่เดินทางมาพร้อมกับโรงเรียน จำนวน 13 แห่ง และเดินทางด้วยตนเอง รวมจำนวน 2,997 คน กำหนดการในช่วงเวลา 07.00 น. มีนักเรียนเริ่มมาลงทะเบียนเพื่อเตรียมเข้างาน ช่วงเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร HB7

โดยได้กล่าวต้อนรับคณะคุณครู นักเรียน และ กล่าวให้โอวาทข้อคิดแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมหลักในส่วนกลางมีนิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์ ที่กล่าวถึงการเดินทางของคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การมุมมองการเป็นมนุษย์ในแบบที่ทุกคนอยากเป็น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบนเวทีกลาง ให้น้องๆ ได้รับชม ซึ่งแต่ละสาขาวิชาได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้น้องๆ ได้รับชม เช่น แนะนำสาขาวิชา การแสดงบนเวที ร้องเพลง เล่นดนตรี คัฟเวอร์แดนซ์ ที่ดึงดูดความสนใจน้องๆ ไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ จากแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ให้นักเรียนร่วมเปิดประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 1 วันเต็มๆ โดยกิจกรรมประกอบด้วย work shop การเสวนาในหัวข้อการทำแบบทดสอบจิตวิทยา ห้องเรียนจำลอง ห้องเรียนจำลองก้าวครั้งต่อไปสู่โลก Metaverse นิทรรศการ ห้องเรียนจำลอง พี่น้องพาทัวร์ กิจกรรมเกมทวนจ Photobooth แต่งกายด้วยชุดประจำชาติและชุดชาติพันธุ์พม่า กิจกรรมฝนตะนะคาและทาตะนะคา และเกมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศพม่า

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการ รวมถึงนักศึกษาทุกท่าน รวมทั้งการประสานงาน การอำนวยความสะดวกจากฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในครั้งต่อไปดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page