top of page
1.png

ประวัติความเป็นมา

       หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เป็น  หน่วยงานหนึ่งของงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างจากการศึกษา “วิชาการ” ในห้องเรียนตามหลักสูตร โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมกีฬา เพื่อจะได้เพิ่มประสบการณ์ด้าน “วิชางาน”  ได้ฝึกฝนทักษะทางสังคม  การเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม 

3.png
4.png

ให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา เช่น การจัดหาทุนการศึกษา บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาแก่นักศึกษา  โดยมุ่งบริการและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรมเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม รวมถึงเป็นศูนย์การประสานงานระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน คณะฯ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์

bottom of page