top of page
2.png

  กิจกรรมนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีความสำคัญต่อ การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ และการเป็นพลเมืองที่มีความพร้อมที่จะรับมือกับสังคมในปัจจุบัน

1 \ กิจกรรมตามพันธกิจ

       เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ จัดให้มีขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ อาทิ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมที่มุ่งทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่น เช่น กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์ พิธีทอดกฐิน พิธีทอดผ้าป่า พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ การทำบุญวันสำคัญทางศาสนา เช่น พิธีหล่อเทียนพรรษา ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล เป็นต้น

2 \ กิจกรรมที่คณะฯ /ภาควิชา/สาขาวิชา จัดให้มีขึ้น

       เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ส่งผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้ง 5 ด้าน 

       1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม               

       2. ด้านความรู้   

       3. ด้านทักษะทางปัญญา 

       4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

       5. ด้านฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสารสนเทศ

       และรวมถึงโครงการที่ตอบยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ  และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen Skill) เช่น 

       1. โครงการ Humanities’ 21st Skills for Future

       2. โครงการ Humanities Academy

       3. โครงการ Humanities for Communities (H4C)

       4. โครงการ Humanities Camp.

       ในปี 2565 เป็นต้นมาคณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์ เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา เป็นการช่วยเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาให้พัฒนาและเตรียมพร้อมเป็นประชากรโลก (Global Citizen) ผ่านทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านโครงการ

       1. โครงการ Humanities Buddy Program

       2. โครงการ Cultural Exchange Program

       3. โครงการ International Students Club

3 \ กิจกรรมนักศึกษา ที่นักศึกษาดำเนินการจัดขึ้นเอง

         โดยคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนส่งเสริมอำนวยความสะดวก

ให้คำแนะนำปรึกษา ให้โอกาสแก่นักศึกษาจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ตามความถนัด ความสนใจและสมัครใจ ผ่านสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์  โดยมหาวิทยาลัยได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2523 ขึ้น เพื่อเป็นหลักและระเบียบการในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา

        และในขณะเดียวกัน คณะมนุษยศาสตร์ก็ยังมุ่งส่งเสริม และให้การดูแลนักศึกษาในด้านการปรับตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องพบกับสถานการณ์ใหม่ๆเป็นผลให้นักศึกษาต้องปรับตัวด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งการเรียน และชีวิตส่วนตัว จึงอาจส่งผล ให้เกิดความเครียด วิตกกังวล หากไม่ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสม ความเครียดดังกล่าวก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะสุขภาพจิตที่ผิดปกติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ความก้าวร้าว ความสิ้นหวังท้อแท้ ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอื่น ๆ เช่น การนอนที่ไม่เพียงพอ พฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นต้น  ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมตนเอง การบริหารจัดการเวลา ทักษะการจัดการอารมณ์ การทำงานเป็นทีม การจัดการความเครียด ทักษะการแก้ไขปัญหา ฯลฯ เพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการปรับตัวในมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นการพัฒนา ป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักศึกษาที่ประสบปัญหาตลอดทั้งปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถหาทางช่วยตัวเองจนสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  โดยมีโครงการบ้านหลังที่สอง ภาควิชาจิตวิทยา เป็นหน่วยงานที่รองรับและส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะ 

bottom of page