top of page
4.png

เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ
และสนับสนุนช่วยเหลือทั้งทางด้านการเรียน
การใช้ชีวิต ของนักศึกษาตั้งแต่วันแรก
ที่เข้ารับการศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา

ให้คำปรึกษา

 • กิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา

 • การผ่อนผันทหาร

 • เบิกจ่ายค่าเทอม

 • ทุนการศึกษา

 • กรณีเกิดปัญหาวิกฤต

 • การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 

ด้านการบริการนักศึกษา

 • บริการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

 • บริการด้านหนังสือรับรองความประพฤติ

 • บริการด้านส่งเสริมสุขภาวะต่าง ๆ

 • บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

 • บริการด้านงานวินัยนักศึกษา

 • บริการยืมคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา

 • บริการ ITSC Conner 

bottom of page