top of page
3.png

วินัยนักศึกษาและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
ถูกกำหนดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ “สร้าง” นักศึกษาให้เป็นคนดี  และ”ส่งเสริม” การสร้างความมีวินัย ความรัก ความสามัคคีและการมีมารยาทอันดีของนักศึกษา 
ปัจจุบัน มีข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
และการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.2564
เป็นส่วนหนึ่งของระบบในการดูแลพัฒนาความเป็นคนดีให้แก่นักศึกษาและสร้างสังคมของการอยู่
ร่วมกันในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยดี

1 \ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวินัยนักศึกษา

2 \ คลิปวิดีโอ ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา

3 \ คู่มือข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการสอบ

4 \ การดำเนินการทางวินัย : โลกออนไลน์ ข้อเท็จจริงที่นำไปสู่
     การร้องเรียน

5 \ การมีช่องทางในการร้องเรียนของนักศึกษา

  • Facebook

Faculty of Humanities, Chiang Mai University

bottom of page