top of page

แบบฟอร์มและเอกสาร

News & Events: Section Title

01

แบบฟอร์มคำขอทั่วไป

02

แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

03

คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา

(ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)

04

คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา

(หลังกำหนดกรณีพิเศษ)

05

มชท 40 ใบทดลองการลงทะเบียน

06

มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา

(ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)

07

มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา

(หลังกำหนดกรณีพิเศษ)

08

 มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา

(สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)

09

มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา

(หลังกำหนดกรณีพิเศษ)

10

หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน

11

แบบฟอร์มขอเปิดกระบวนวิชา

12

แบบฟอร์มขอปิดกระบวนวิชา

13

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา

14

มชท 46 ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V

(หลังกำหนดกรณีพิเศษ)

15

แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

News & Events: Events List
bottom of page