top of page
1.png

 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ถือว่า เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นสิ่งสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งทุนการศึกษานั้น มีหลายรูปแบบ
ด้วยกัน ตั้งแต่ ทุนของมหาวิทยาลัย ทุนของคณะฯ ทุนจากศิษย์เก่าฯ
ทุนหน่วยงานภายนอก

1 \ ทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์) 

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทุกชั้นปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

2 \ ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป

2. มีผลการเรียนค่าลำดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา

4. ระหว่างเป็นนักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล ทั่วไปอาทิ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา       สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3\ ทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์โครงการคัดเลือกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ดีเด่น / ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

3. เข้าศึกษาในสถาบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคการศึกษา

4. ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

5. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75

(นักศึกษาพิการ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50)

6. มีกิจกรรม / ผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ ตามที่โครงการกำหนด

 

4 \ ทุนการศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

2. ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อมาจากภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

 

5 \ ทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์)

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

4. ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อมาจากภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

 

6 \ ทุนการศึกษาช่วยปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์

( Part Time Scholarship )

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

2. ต้องการใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์

3. มีความตั้งใจที่จะช่วยปฏิบัติงาน ภายในส่วนงานคณะมนุษยศาสตร์

 

7 \ ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน กองทุนพี่เพื่อน้องคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

2. มีความต้องการทุนสนับสนุนทุนการศึกษาฉุกเฉิน

3. มีความสามารถในการใช้เงินคืนกองทุนเมื่อครบกำหนด

 

8 \ ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คุณสมบัติ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณอื่น ๆ ที่มีงบประมาณสนับสนุนรองรับการเสนอผลงานวิชาการหรือ การเข้าร่วมประกวด แข่งขันผลงานทางวิชาการ

9 \ การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดของผู้กู้รายใหม่

ผู้กู้รายใหม่ หมายถึง

1. ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน
2. เคยกู้ในระดับมัธยมแต่ไม่เคยกู้ใน มช.
3. เคยกู้ยืมแต่ย้ายมหาวิทยาลัย
4. เคยกู้ใน มช. แต่ย้ายหรือลาออก และมาเข้าเรียนหลักสูตรใหม่ในปี 2566
5. ศึกษาในสาขาวิชาตามกองทุนกำหนด

คุณสมบัติ

1. นักศึกษามีข้อมูลลงทะเบียนเรียน 1/2566
2. มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 1 กิจกรรม ไม่จำกัดชั่วโมง

3. เกณฑ์รายได้ครอบครัว (ลักษณะที่ 1 กยศ. ต้องไม่เกิน 360,000 บาท/ปี ,ลักษณะที่ 2 กรอ.ถ้ารายได้เกิน 360,000 ต่อ/ปี จะกู้ได้เฉพาะค่าเทอม)

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้/ผู้ปกครอง
2. เอกสารรับรองรายได้
3. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล
4. เอกสารอื่นๆ ติดตามได้ที่ เพจ กยศ.
มช. Click >> 

เพิ่มหัวเรื่อง (1).jpg
bottom of page