top of page
  • รูปภาพนักเขียนnsc srw

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เสนอโครงการ มนุษยศาสตร์สู่ “ชุมชน”


ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ร่วมเสนอโครงการ มนุษยศาสตร์สู่ “ชุมชน” (Human Challenge , Human for Community)

เงื่อนไขการส่งโครงการ

1) ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องประกอบด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปไม่จำเป็นต้องเป็นคณะหรือสาขาวิชาเดียวกัน

2) นักศึกษาที่เข้าร่วมสมัครจะต้องมีสมาชิกหลักในทีมไม่เกิน จำนวน 8 คน

3) แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เซ็นรับรองโครงการ

4) นักศึกษาที่ประสงค์ส่งโครงการจะต้องอ่านรายละเอียด และจัดทำโครงการให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม

5) โครงการที่ส่งต้องไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

6) ส่งโครงการในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กรกฎาคม 65 .

รายละเอียดโครงการ

1) โครงการที่นักศึกษาส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นโครงงานที่เป็นความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจอยู่ในท้องถิ่นชนบท หรือเขตเมืองก็ได้แต่ต้องตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงงาน 2) เป็นโครงการที่นักศึกษานำความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษาในสาขาที่เรียนมาคิดสร้างสรรค์ จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อบูรณาการและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม 3) โครงการที่จัดทำต้องแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแท้จริงและต่อเนื่องระหว่างนักศึกษากับชุมชน และเป็นโครงการที่ในอนาคตชุมชนสามารถดำเนินการด้วยตนเองต่อเนื่องไปได้ แม้ว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรม


*โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบสนับสนุนในการทำโครงการ 10,000 บาทพร้อมทั้งรางวัลต่างๆอีกมากมาย*

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : https://cmu.to/urvhB

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page